Vedtægter

Vedtaget 24/10 2004 - sidst ændret 31/01 2018

 

§1

Foreningens navn er Frieser Midt. Dens hjemsted er den til enhver siddende kasserers adresse. Foreningen er en lokalafdeling under Dansk Frieser Forbund (DFF).

 

§2

Foreningens formål er at:

- være et hyggeligt samlingssted for Frieser-interesserede i Midtjylland

- sikre, at nye Frieser-interesserede får de nødvendige informationer før anskaffelse af Frieser(e)

- højne aktivitetsniveauet blandt Frieser-interesserede i Midtjylland

- udbrede kendskabet til Friesere og DFF i Midtjylland

- fremme anvendelsen af Frieser-hesten til ride- og kørebrug, inkl. afholdelse af trænings-workshops

- fremme avlsarbejdet

 

§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Registrering og kåring kan kun opnås ved medlemsskab af DFF og ikke ved medlemsskab af lokalforeningen alene.

 

§4

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

 

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

På generalforsamlingen behandles følgende agenda:

1.Valg er dirigent og stemmetællere

2.Beretning af foreningens formand om året der gik.

3.Regnskabsaflæggelse af foreningen kasserer fra året der gik.

4.Fastlæggelse af kontingent. (Hvis der er en indstilling fra bestyrelsen)

5.Indkomne forslag. (hvis der er indsendt forslag min. 8 dage før)

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.Valg af revisor og suppleant.

8.Eventuelt. (I eventuelt kan der ikke vedtages vedtægtsændringer)


Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller bestyrelsen bestemmer det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen afholdes den nye bestyrelses første bestyrelses møde.

Med behandling af følgende agenda:

1.Fordeling af bestyrelsesposter.

2.Planlægning af næste års aktiviteter

3.Foreningens mål for det kommende år.

4.Forslag til budget.

5.Eventuelt.


§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring træder i kræft fra det øjeblik, de er vedtaget.

 

§7

Adgang til generalforsamlingen har alle, der er medlem eller ønsker at blive medlem.

Der er stemmeret til alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingent være indbetalt senest 14 dage før.


§8

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig begæring herom til formanden, og samtidig indsender en skriftlig redegørelse om de sager der ønskes behandlet. Generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at begæring herom er modtaget.

 

§9

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, samt to suppleanter, der vælges hvert år. Suppleanterne træder til, hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig og er velset på alle møder, på lige fod med bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Revisorer og suppleant er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg af bestyrelse, vælges to af medlemmerne for et år, tre for to år.


§9 stk.1: Tegningsberettigede i Frieser Midt.

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i foreningen.

 

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form, og skal foreligge i revideret form på den ordinære generalforsamling. Kassereren fører kassebog og medlemsliste. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.

 

§11

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 7 medlemmer gør fordring på dens beståen.

Skulle den blive opløst, kan dens ejendele tilfalde således:


1.Hvis foreningen opløses, men for at stifte en ny forening, så kan bestyrelsen vælge, at formuen og ejendelene overføres til den nye forening.

2.Hvis foreningen opløses, og der ikke stiftes en ny forening, men foreningens showgruppe fortsætter som selvstændigt showhold, kan formuen og ejendelene fordeles til showdeltagerne som sponsorat. Det er den sidende bestyrelse og den showansvarlige, der definerer, hvem der er med i showgruppen og dermed berettiget til sponsoratet.

3.Hvis foreningen opløses, og der ikke stiftes en ny forening eller showgruppe, så tilfalder formuen og ejendelene til foreningens medlemmer. Det vil blive ligeligt fordelt på de betalende medlemmer, som har været medlem de sidste 3 år.


Bestyrelsen bestemmer alene, hvilken mulighed, de vælger for ejendelene. Er der uenighed skal der stemmes om det og flertallet bestemmer. Det er alle 5 bestyrelsesmedlemmer, der skal stemme.

Det koster kun 125 kr. om året at være medlem af Frieser Midt. Alle kan være med - også fra andre landsdele.

Lokalforeningen Frieser Midt er en forening for alle frieser interesserede i hele Midtjylland - men alle er selvfølgelig meget velkomne til at være medlem.


Kontingentet blev ved generalforsamlingen den 30. oktober 2011 sat til:

300 kr. for familiemedlemsskab

125 kr. - alm. medlemskab

50 kr. - junior medlemskab indtil 18 år.

 

Vedtaget 24/10-2004 - sidst ændret 23/10 2016


§1

Foreningens navn er Frieser Midt. Dens hjemsted er den til enhver siddende kasserers adresse. Foreningen er en lokalafdeling under Dansk Frieser Forbund (DFF).


§2

Foreningens formål er at:

- være et hyggeligt samlingssted for Frieser-interesserede i Midtjylland

- sikre, at nye Frieser-interesserede får de nødvendige informationer før anskaffelse af Frieser(e)

- højne aktivitetsniveauet blandt Frieser-interesserede i Midtjylland

- udbrede kendskabet til Friesere og DFF i Midtjylland

- fremme anvendelsen af Frieser-hesten til ride- og kørebrug, inkl. afholdelse af trænings-workshops

- fremme avlsarbejdet


§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Registrering og kåring kan kun opnås ved medlemsskab af DFF og ikke ved medlemsskab af lokalforeningen alene.


§4

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.


§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende punkter:

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Beretning af foreningens formand.

3.Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.Valg af revisor og suppleant.

8.Eventuelt.

Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller bestyrelsen bestemmer det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.


§7

Adgang til generalforsamlingen har alle, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingent være indbetalt senest 1 måned før.


§8

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig begæring herom til formanden, og samtidig indsender en skriftlig redegørelse om de sager der ønskes behandlet. Generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at begæring herom er modtaget.


§9

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Revisorer og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg af bestyrelse vælges to af medlemmerne for et år, tre for to år.


§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form, og skal foreligge i revideret form på den ordinære generalforsamling. Kassereren fører kassebog og medlemsliste. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.


§11

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 7 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst tilfalder dens ejendele og kapital DFF. Det koster kun 125 kr. om året at være medlem af Frieser Midt. Alle kan være med - også fra andre landsdele.

Lokalforeningen Frieser Midt er en forening for alle frieser interesserede i hele Midtjylland - men alle er selvfølgelig meget velkomne til at være medlem.


Kontingentet blev ved generalforsamlingen den 30. oktober 2011 sat til:

300 kr. for familiemedlemsskab

125 kr. - alm. medlemskab

50 kr. - junior medlemskab indtil 18 år.