Indbydelse til generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I Frieser Midt


FREDAG, DEN 18/01 2019 KL. 17:00

STED: Grindstedvej 69 7184 VandelAGENDA


1.    Valg af dirigent og stemmetæller.

2.    Bestyrelsens beretning for det seneste år (Formand).

3.    Forelæggelse af årsregnskab, med revisors påtegning, til godkendelse (Kasserer).

4.    Forelæggelse af budget til godkendelse (Kasserer).

5.    Fastsættelse af kontingent.

6.    Indkomne forslag til vedtagelse.

       Der ønskes at blive tilført følgende i vedtægterne:

”Paragraf 9 stk. 1: Tegningsberettigede i Frieser Midt. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen”.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jf paragraf 9 ved første valg af bestyrelse, hvilket skete i januar 2018, vælges to af bestyrelsesmedlemmerne for et år og tre af medlemmerne for to år.

       På valg er: Jeannette Nordentoft (ønsker genvalg).

       På valg er: Michelle Schwartz Skou (ønsker genvalg).

8.    Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

       Nuværende suppleanter: Lene Køhler og Monique Terpstra.

9.    Valg af revisor.

       På valg er nuværende revisor Line Grundtvig (linegrundtvig@gmail.com) og Merete Schwartz som revisor suppleant. Begge ønsker genvalg.

10.  Eventuelt (Forslag kan stilles under eventuelt, men ikke vedtages).


Forslag til vedtagelse på generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde, som brev eller E mail michelle_skou@hotmail.com, senest 8 dage før generalforsamlingen.


Stemmeret kan udøves af et medlem og jf paragraf 7 gør vi opmærksom på, at der ikke er stemmeret på generalforsamlingen, såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 04. januar 2019.
Opstartsmøde

1.TEMA for showgruppen skal vælges

2.Arrangementer besluttes

3.Dato for julefrokost besluttes
På bestyrelsens vegne

Formand Michelle Schwartz Skou