Generalforsamling Frieser midt d. 27/2-22 kl. 14.
Afholdelsessted: Stald Schwarts-Hatting

Velkomst v. formanden Susanne Henriksen
Valg af Dirigent- Flemming Fynbo.
Valg af stemmetællere – Johannes Hviid og Anders Henriksen.
Bestyrelsens beretning af formanden:
Der er ikke sket det store pga. Covid 19, men det kommer der til nu. Der er
allerede 2 arrangementer under opsejling inden sommerferien. Foreningens
økonomi er i underskud, men det vil Merete fortælle mere om senere. Pt. er
der 14 betalende medlemmer i foreningen, vi skal ud med flaget for at få
flere medlemmer, mon der ikke kommer flere når showholdet også kommer
mere i gang i år. Vores mobilepay vil komme op og kører hurtigst muligt efter
gf.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Godkendelse af regnskab 2021:
Revisor Merete Schwarts fortæller, at Pia Vestergaard her meldt afbud til
dagen pga. sygdom, så derfor beretter hun om regnskabet.
Der er pt et underskud på 900 kr. i foreningen pga. en gammel regning fra
året 2020. Da den først er betalt i 2021. Den vedrører show gruppen.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Godkendelse af kontingent satser:
250 kr. for familie medlemskab, 125 kr. for aktivt medlemskab, 50 kr. for
junior medlemskab og 50 kr. for et støttemedlemskab.
Kontingentsatser blev godkendt og forbliver som de er.
Indkomne forslag :
Der er ikke modtaget nogle forslag.
På valg er følgende
-Susanne Henriksen (modtager gerne genvalg 2 år)

 • Maria Møller Schaumann (modtager gerne genvalg 2 år )
  Begge bliver genvalgt af forsamlingen, da der ikke var andre der ønskede at
  stille op.
  Suppleant valg:
  -Myrna Smedemark (modtager gerne genvalg for 1 år)
 • Nicoline Thestrup (modtager gerne genvalg for 1 år )
  De er begge genvalgt af forsamlingen
  Revisor: Merete Schwarts -genvalgt af forsamlingen for 1 år
  Revisor suppleant : Kis Kristensen-genvalgt af forsamlingen for 1 år

Eventuelt :
Anders fortæller, at når DFF fremover modtager medlemmer, vil de fortælle
at der findes lokal foreninger i de forskellige områder af Dk.
Flemming fortæller, at DFF laver et årshjul hvor man kan se alle aktiviteter
og opfordre til at foreningerne også får deres aktiviteter på der. De snakker
også om, at lave en dag i Frieser hestens navn.
Der blev også informeret om, at man skal huske at oplyse alle sine stævne
resultater til DFF-kørsel & ridning, da man når året er omme, vil modtage en
roset for sin indsats. Der er også præmier til årets mest aktive kusk/ rytter.
Der vil blive fremlagt et forslag i DFF, at alle foreningerne evt. kunne
samarbejde på tværs for større sammenhold og evt. invitere hinanden til
aktiviteter.
Show gruppen i Midt blev opfordret til at kontakte Odense dyrskue, for evt.
mulighed for at hjælpe Fynsland Friesere til deres et show derover.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende

Formand – Susanne Henriksen Friesermidt@hotmail.com
Næstformand – Line Lillelund
Kasser – Pia Vestergaard
Sekretær – Bianca Nordentoft Jørgensen
Aktivitets ansvarlig – Maria Møller Schaumann
Suppleant 1 – Myrna Smedmark
Suppleant 2 – Nicoline Thestrup

______________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde 16/1-22
Tilstede er Susanne Henriksen, Nicoline Thestrup, Maria Mille Møller Schaumann og Bianca Nordentoft Jørgensen. Disse har meldt afbud: Pia Vestergaard, Line Lillelund, Myrna Smedemark
Susanne byder velkommen.
Siden sidst: Der er intet nyt siden sidst, da dette er første møde

Kontingent: Mobilepay vi afventer med at få dette aktiveret til efter GF. kontingent betaling ligges op hurtigst muligt på Facebook siden og hjemmesiden. Der skal sendes fakturaer ud til de medlemmer der er i forvejen. Maria søger for at lægge det op og Pia sender fakturaer ud.

Ideer, igangsættelse af arrangementer2022: Ryste sammen tur – fælles spisning , vi går i tænkeboks an ideer. Vesterhavstur (nissumfjord camping) (Maria Spørger Jeannette om hun vil hjælpe med dette)

Generalforsamling: Den afholdes d 27/2-22 hos Stald Schwartz i Hatting (Merete Schwartz) kl. 14.00 Susanne Henriksen og Maria Mille Møller Schaumann er på valg og begge modtager genvalg, der skal desuden vælges 2 suppleanter og revisor suppleant. Der vil være kaffe og småkager til GF. Susanne sørger for kagerne og snakker med Merete ang. kaffe. Susanne Laver indkaldelse til GF hurtigst muligt.

Opstartsmøde i Showgruppen: Maria og Line melder en dato ud for møde. Der kommer et forslag på om man evt. kunne lave første træning til fods efter mødet med evt. fælles hygge bagefter. Bianca tilbyder at hjælpe Maria og Line med at få styr på det hele ang. show. Der kommer et forslag på om vi evt kunne hverve nye showryttere på div Facebook sider

Eventuelt: Maria tager fat i Daniel ang. Hjemmeside demonstration så formand osv. selv kan rette og skrive på siden.

___________________________________________________________________________________________________

Referat ekstra ordinær generalforsamling hos Frieser Midt 2021

Afholdt ved Stald Schwartz d 27/6-21

Referent: Nicoline Thestrup
Valg Dirigent: Flemming Fynbo.
Dagsorden: Der var ikke lavet en dagsorden til denne generalforsamling.
Jeannette Nordentoft sagde velkommen til de 16 fremmødte.
Situationen som er sket i Frieser Midts bestyrelse blev drøftet, og der kom mange gode forslag til hvordan man fremadrettet, undgår situationer som denne. Alle fremmødte var enige om, at
vi alle i fællesskab skal løfte Frieser Midt. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne i foreningen.


Valg af bestyrelse:
En gruppe på 7 personer stillede op til bestyrelsen:
Maria M. Schaumann-Line Lillelund-Bianca N.Jørgensen-Pia Vestergaard-Susanne Henriksen
Suppleanter: Nicoline Thestrup – Myrna Smedemark
Disse 7 personer blev derefter valgt ind til ny bestyrelse af forsamlingen.

Konstituering af bestyrelsen blev efterfølgende:
Formand: Susanne Henriksen
Næstformand: Line Lillelund
Kasser: Pia Vestergaard
Sekretær : Bianca N. Jørgensen
Aktivitets ansvarlig: Maria M. Schaumann
Suppleant 1: Myrna Smedemark
Suppleant 2: Nicoline Thestrup

______________________________________________________________________________________________

Referat til General forsamling hos Frieser Midt 1/6-21

Afholdelsessted: Engbo hytten i Glud

Referent : Pia Frank

Dagsorden:

Formand Susanne Henriksen sagde velkommen til det lille antal, der var kommet til GF. Der var i alt 10 fremmødte

Valg Dirigent – valgt var Pia Vestergaard

• Stemme tæller – Maria M.Schaumann og Nicoline Thestrup

Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden:

• Susanne informerede om, at hun har siddet som formand i Frieser Midt siden 25 april 2021, da Maria m.Schaumann gerne ville koncentrere sig 100 % om showholdet. Og derfor valgte at gå af som formand.

• Der har ikke været nogen aktiviteter i Frieser Midt det forløbne år pga Corona situationen. Men heldigvis begynder landet at åbne op igen, så vi igen kan få gang i nogle aktiviteter/arrangementer . Showholdet er booket til 3 shows i år-Hjerl Hede-Bråskovgård Efterskole- Aulum Dyrskue.

• Økonomien i foreningen er et plus på 2843,50 kr

• Vi er pt 20 medlemmer i foreningen

• Vores målsætning er fortsat at Frieser Midt skal være et hyggeligt samlingspunkt for Frieser-interesserede i Midt Jylland.

• Bestyrelsen vil gerne have input til evt fremtidige opgaver- der kom fremkom ingen forslag.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

• Pia Vestergaard fremlagde regnskabet, og det blev godkendt

Fastsættelse af kontingent:

• Familie medlemskab 250 kr ( sænket fra 300 kr) pr.d.d

• Alm medlemskab 125 kr pr.d.d

Indkomne forslag:

• Forslag fra bestyrelsen til vedtægterne: vedr. kontingent- Teksten alm. medlemskab ændres til Aktiv medlemskab. Dette indikere bedre, at man er aktiv i foreningen – Forslaget blev enstemmigt vedtaget pr.d.d

• Forslag fra bestyrelsen til vedtægterne: vedr. kontingent – ønsker at oprette et medlemskab der hedder Støtte medlem 50 kr. Dette medlemskab er er til dem, der vil støtte Frieser Midt , samt til brug til, hvis showgruppen har behov for en hjælpe rytter til shows- Forslaget blev enstemmigt vedtaget d.d

Valg af bestyrelse: fortaget ved håndsoprækning

• På valg – Jeannette Nordentoft – genvalgt for 2 år

• På valg – Line Lillelund – genvalgt for 2 år

Valg af suppleanter til bestyrelsen – fortaget ved håndsoprækning

• Maria M.Schaumann – valgt for 1 år

• Nicoline Thestrup – valgt for 1 år

Valg af revisor:

• Merete Schwartz – valgt for 1 år

Valg af revisor suppleant

• Kis Kristensen – valgt for 1 år

Evt:

Line og Maria orienterede om de shows, som showgruppen skal ud at lave i år samt hvilket tema/ kostume, som der skal anvendes i år. Temaet The Greatest Fresian show skal bruges næste år.

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen, blev flg:

• Formand Susanne Henriksen

• Næstformand Line Lillelund

• Kasserer Pia Vestergaard

• Aktivitets ansvarlig Jeannette Nordentoft

• Sekretær Pia Frank